สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคึมบง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลายมาลา
2. เด็กหญิงบุษกร  พรมดอยกลอย
3. เด็กหญิงสุภัตรา  คำสมบัติ
 
1. นายสนั่น  ชาบัวน้อย
2. นางอำไพ  บุญทองโท